ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (08.12.2017)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

Ανακοίνωση Αποκοπής δικαιώματος μερίσματος - Πληρωμής μερίσματος

 

Η Εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 2017, αποφάσισε την καταβολή μερίσματος, ποσού ενός 0,6890 € ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 15%, βάσει του Ν. 4172/2013 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και την παράγραφο 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,58565 € ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου 2017 (record date). Από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει από την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 από την πληρώτρια Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:

  1. Mέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες) για όσους εκ των μετόχων έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση.
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. Στις περιπτώσεις αυτές, η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο με την προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Σε περίπτωση πληρωμής μερίσματος σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον μέτοχο πρέπει, πέραν των ανωτέρω στοιχείων, να προσκομίζεται στην EUROBANK ERGASIAS και η έγγραφη εξουσιοδότηση του μετόχου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από αρμόδια Δημόσια Αρχή.
  3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 210-8196840.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας  «Eurobank Ergasias AE»  είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.270.

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ