Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (30.06.2016)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 30 Ιουνίου 2016 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 12 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 10.977.127 μετοχών της εταιρίας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 78,12% του συνόλου των μετοχών της.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 με 10.808.840 ψήφους υπέρ και 168.287 κατά, δηλαδή ποσοστό 98,47% των παρευρισκομένων μετόχων.
  2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 με 10.808.840 ψήφους υπέρ και 168.287 κατά, δηλαδή ποσοστό 98,47% των παρευρισκομένων μετόχων.
  3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 2015 με 10.808.840 ψήφους υπέρ και 168.287 κατά, δηλαδή ποσοστό 98,47% των παρευρισκομένων μετόχων.
  4. Ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015. Ειδικότερα ενέκρινε την καταβολή αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2015 και τη μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρίας, με 10.808.840 ψήφους υπέρ και 168.287 κατά, δηλαδή ποσοστό 98,47% των παρευρισκομένων μετόχων και ποσοστό 76,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
  5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 33ης Εταιρικής χρήσης (1.1.2015-31.12.2015) και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, με 10.808.840 ψήφους υπέρ και 168.287 κατά, δηλαδή ποσοστό 98,47% των παρευρισκομένων μετόχων, ενώ μέτοχοι φέροντες 2.494 μετοχές και ψήφους, απείχαν.
  6. Εξέλεξε την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό και το φορολογικό έλεγχο (εφόσον δοθεί σχετική παράταση για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 και για τις χρήσεις που λήγουν μετά την 31/12/2015) της χρήσης 2016 και καθόρισε την αμοιβή τους, με 10.974.633 ψήφους υπέρ, δηλαδή ποσοστό 99,98% των παρευρισκομένων μετόχων, ενώ μέτοχοι φέροντες 2.494 μετοχές και ψήφους, απείχαν.
     

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω