Γνωστοποίηση του Κράτους-Μέλους προέλευσης της εταιρείας (27.05.2016)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

Η Εταιρία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου 3556/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α' 50/01.04.2016), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Το κράτος - μέλος προέλευσης της Εταιρίας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας.

   

Ν. Κηφισιά, 27 Μαΐου 2016