ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

 

Στις 24 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά η μετ’ αναβολής συζήτηση επί του 4ου θέματος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2015.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπώντας 11.487.221 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.

Επί του 4ου θέματος εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014, και ειδικότερα αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας. Αποφασίστηκε επίσης η καταβολή αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου προερχομένων από έκτακτα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

 

Ν. Κηφισιά, 24 Ιουλίου 2015

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.