Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (30.06.2015)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στις 30 Ιουνίου 2015 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., στη Ν. Κηφισιά η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.
 2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.
 3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2014.
 4. Σχετικά με το 4ο Θέμα «Διάθεση Κερδών», μετά από αίτηση μετόχου ο οποίος εκπροσωπεί το 36,47%, ήτοι πάνω από το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφο 3 του κ.ν.2190/1920, αποφασίστηκε η αναβολή λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για το ως άνω θέμα, με ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης επί του θέματος αυτού τις 24 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις δημοσιότητας, και με ίδια ημερομηνία καταγραφής την 25.06.2015.
 5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 32ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2014-31.12.2014) και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.
 6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
 • Αvαστάσιoς Πoλίτης του Αδάμ
 • Γεώργιoς Κόλλιας του Χαραλάμπους
 • Γεώργιος Κόβας του Ευστρατίου
 • Νατάσα Κόβα του Γεωργίου
 • Αλέξανδρος Κυπαρίσσης του Ιωάννη
 • Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη
 • Μάλαμας Στέφανος του Σπυρίδωνα
 • Aγγελος Τσιχριντζής του Κωνσταντίνου,

Όρισε ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Μάλαμα Στέφανο και Άγγελο Τσιχριντζή.

 1. Ενέκρινε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, με μέλη:
 • Χαράλαμπος Χατζηδάκις, Πρόεδρος
 • Μάλαμας Στέφανος, Μέλος
 • Άγγελος Τσιχριντζής, Μέλος
 1. Εξέλεξε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθόρισε την αμοιβή τους.
 2. Ενέκρινε την Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τις συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων και συγγενών εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, και του ΔΛΠ 24.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 13 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 11.582.846  μετοχών της εταιρείας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 82,43% του συνόλου των μετοχών της και όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων, πλην του θέματος 9 που εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων ψήφων.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω