Ανακοίνωση για την Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης (05.06.2015)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 341201000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 32η Εταιρική Χρήση (1.1.2014 -31.12.2014).
  2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 18η  Εταιρική Χρήση (1.1.2014 -31.12.2014).
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 32η Εταιρική Χρήση (1.1.2014-31.12.2014).
  4. Διάθεση κερδών.
  5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 32ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2014-31.12.2014) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.
  6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
  8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  9. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για τις συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων και συγγενών εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, και του ΔΛΠ 24  
  10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2015 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Σύμφωνα με τα άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

 

Στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 25η Ιουνίου 2015 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της Ε.Χ.Α.Ε από τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι έως την 27η Ιουνίου 2015.

 

Για την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 10ης Ιουλίου 2015, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 11η Ιουλίου 2015, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Αν δεν αποδεικνύεται κατά την ανωτέρω ημερομηνία η μετοχική ιδιότητα, μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

 

Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

 

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση, που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσοτέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους:

α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας  (επί των οδών Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής τηλ.: 210-8196800 fax: 210-8000618) ή και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κοινοποιηθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, το αργότερο τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (της Αρχικής ή της Επαναληπτικής) .

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

 

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν.

β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχό της   άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ.

 

Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

 

 (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως μετόχων  που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποχρεούται να ανακοινώνει στην τακτική  Γενική Συνέλευση τα ποσά που την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε έκαστο των μελών του ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας μαζί τους. Το διοικητικό συμβούλιο σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr).

 

Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

 

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (επί των οδών Θηβαΐδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής τηλ.: 210-8196800 fax: 210-8000618). Όλες  οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ιδία η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην γενική συνέλευση καθώς και  τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eltrak.gr).

 

 

 

Νέα Κηφισιά, 5 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω